Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
YellowPower.pl

obowiązuje od 30 października 2023

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego (dalej: e-Sklepu) działającego pod adresem: www.shop.yellowpower.pl

I – Postanowienia ogólne

 • 1. Definicje

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania z e-Sklepu, zasady i tryb zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz warunki korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej jego części użyto wymienionych niżej wyrażeń i pisano je wielką literą, należy  je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

SPRZEDAWCA: Karolina Błażejczyk – Yellow Power, z siedzibą przy ul. Zapiecek 7c, 05-077 Warszawa; NIP: 9522200777; nr telefonu DOK i reklamacji: 696 282 251 adres poczty elektronicznej, pod którą Sprzedawca przyjmuje uwagi i reklamacje: karolina.blazejczyk92@gmail.com

e-SKLEP: prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, którego Sprzedawca jest właścicielem, działający pod adresem: www.shop.yellowpower.pl, sprzedający Towary i świadczący usługi opisane w niniejszym Regulaminie.

KLIENT: osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów w e-Sklepie po zaakceptowaniu Regulaminu.

TOWAR: produkty oferowane w e-Sklepie.

CENA: określona w złotych polskich kwota zapłaty brutto (uwzględniająca należne podatki), należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.

DNI ROBOCZE: wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

DOSTAWA: oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu.

DOSTAWCA: oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

DOK: Dział Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient – telefonicznie albo za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), albo w drodze korespondencji pisemnej – może uzyskać informacje na temat Towarów, e-Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji.

HASŁO: ciąg znaków (liter i cyfr) stanowiący indywidualne zabezpieczenie, konieczne do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w tajemnicy, innymi słowy, do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Na życzenie Klienta Sprzedawca umożliwi odzyskanie zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach e-Sklepu.

KOD RABATOWY: kod rabatowy wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych do sprzedaży w e-Sklepie po promocyjnej cenie lub przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego. Klient może otrzymać kod rabatowy podczas akcji promocyjnej organizowanej na odrębnych zasadach przez Sprzedawcę;

KONSUMENT: Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową [art. 22 (1) k.c.].

KONTO / KONTO KLIENTA: panel udostępniany Klientowi po dokonaniu rejestracji w ramach e-Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności bądź usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła.

KOSZYK: usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta z e-Sklepu, umożliwiająca dokonanie zakupu jednego lub wielu Towarów, wpisanie Kodów Rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny oraz wyświetlenie łącznej kwoty do zapłaty (Ceny poszczególnych Towarów, kosztów ich dostarczenia oraz wszelkich innych ewentualnych kosztów).

LOGIN: adres e-mail Klienta podany zgodnie z procedurami obowiązującymi w e-Sklepie podczas tworzenia Konta przez Klienta. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

NEWSLETTER: usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Sprzedawcy.

PROMOCJE: szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty e-Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji.

TREŚĆ / TREŚCI: teksty, pliki graficzne lub multimedialne, zawierające informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy lub komentarze, w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Sprzedawcę, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu.

TREŚCI CYFROWE: treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem e-Sklepu na rzecz Klienta za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH: umowa, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG: niniejszy dokument (Regulamin) określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem e-Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

UMOWA SPRZEDAŻY: umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o koszty wysyłki oraz ewentualnie inne dodatkowe koszty i podatki.

USŁUGA / USŁUGI: czynności świadczone przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.amenamen.pl, co polega na zapewnieniu możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych w ramach serwisu internetowego e-Sklepu.

WYMAGANIA TECHNICZNE: minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze e-Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, określone zostały w Zasadach korzystania z e-Sklepu.

ZAMÓWIENIE: formularz udostępniony na stronie e-Sklepu, określający rodzaj i liczbę Towarów, jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. wraz z podatkiem VAT.
 2. Koszt dostawy Towarów podawany jest osobno w koszyku Sklepu, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez klienta.
 3. Dostępne metody płatności opisane są na stronie Sklepu w zakładce „Formy płatności” oraz prezentowane są klientowi na etapie składania zamówienia (w koszyku).
 4. Płatności online w Sklepie obsługiwane są przez dostawcę płatności:

  AutoPay S.A.
  -przelew natychmiastowy/BLIK
  - za pomocą karty płatniczej:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 5. Jeżeli klient wybrał płatność zwykłym przelewem bankowym, zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 2 dni od jego złożenia. W braku zapłaty w w/w terminie, Umowę uważa się za niezawartą. Zdanie poprzednie nie dotyczy sytuacji, gdy Sprzedawca oferuje klientom płatność odroczoną/płatność w ratach za pośrednictwem zewnętrznego partnera.
 • 2. Zasady korzystania z e-Sklepu
 1. Korzystanie z e-Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, niemniej jest koniecznym warunkiem w przypadku chęci dokonania zakupu w e-Sklepie oraz utworzenia Konta Klienta.
 3. Aby utworzyć Konto Klienta i dokonać zakupów w e-Sklepie Klient musi posiadać ważny / aktywny adres e-mail.
 4. W każdym czasie Klient, korzystając z funkcjonalności oferowanych w panelu Konto Klienta, ma możliwość zmiany i poprawiania danych wprowadzonych przez siebie w trakcie tworzenia tego Konta.
 5. Poprawne korzystanie z e-Sklepu, z wykorzystaniem wszystkich funkcji, możliwe jest przy posiadaniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej.

 

 • 3. Dział Obsługi Klienta (DOK)

Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez e-Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 pod numerem telefonu: 696 282 251 oraz pod adresem e-mail: kontakt@yellowpower.pl. Opłata, jaką ponosi Klient za połączenie telefoniczne z DOK pod wskazanym numerem, jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

 • 4. Inne postanowienia
 1. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów e-Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji e-Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności korzystając z Internetu powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

II – Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 5. Zawarcie umowy o świadczenie usług bezpłatnych
 1. Poprzez e-Sklep Sprzedawca na rzecz Klienta świadczy bezpłatnie następujące usługi:
  a) umożliwia utworzenie Konta Klienta;
  b) umożliwia korzystanie z usług Koszyka;
  c) umożliwia przeglądanie Treści umieszczonych przez Sprzedawcę na stronach e-Sklepu;
  d) przesyła Newslettera na zasadach opisanych w § 6 (Usługa Newslettera) na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Na rzecz Klienta, który utworzył Konto Klienta, Sprzedawca dodatkowo świadczy bezpłatnie za pośrednictwem e-Sklepu następujące usługi:
  a) umożliwia składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży;
  b) dostosowuje treści reklamowe do zainteresowań danego Klienta;
  c) umożliwia weryfikację statusu złożonego Zamówienia;
  d) aktualizuje na bieżąco status złożonego Zamówienia;
  e) przechowuje i udostępnia Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historię zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień.
 3. Poprzez e-Sklep Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 4. Warunkiem korzystania z usług wskazanych wyżej, w ust. 1 i 2, jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych określonych w §2 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta z e-Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 7. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.
 8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) podawania w Zamówieniu oraz w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu Konta Klienta danych prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych;
  b) oznaczenia odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego, by tym sposobem wyrazić wolę zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;
  c) wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  d) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży;
  e) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub e-Sklepu;
  f) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umowy Sprzedaży.
 9. W ramach korzystania z usług, klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 • 6. Usługa Newslettera
 1. Korzystanie z dostarczanego przez e-Sklep usługi Newslettera jest możliwe po wyrażeniu zgody na jego otrzymywanie przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w procesie rejestracji Konta Klienta.
 2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail lub z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera w ramach ustawień Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu.
 3. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:
  a) kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter i przesyłanej do Klienta lub;
  b) zgłoszenie takiego żądania do Działu Obsługi Klienta, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter lub;
  c) zmianę ustawień (odznaczenie odpowiedniego checkboxu) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta.
 • 7. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług
 1. Umowę o Świadczenie Usług Klient może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta w sposób określony w § 3 Regulaminu.
 2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta są Zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.
 3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie §5 ust. 8 i 9 Regulaminu, brak akceptacji przez Klienta zmian w Regulaminie lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.
 • 8. Reklamacje usług
 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 2. Reklamacje mogą być składane w szczególności z tytułu:
  a) niedotrzymania z winy Sprzedawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Klienta ,
  b) niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe Klienta reklamację zgłaszającego.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

  KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

  W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.

  Wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

  Korzystając z rękojmi, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • żądać wymiany towaru na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady.

  Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres sklepu.

III – Zasady składania zamówień i zakupów

 • 9. Zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży
 1. Informacje zawarte na stronach e-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia  Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w e-Sklepie przez 24 godziny na dobę i każdego dnia tygodnia w następujący sposób (poniżej wymieniono kolejne czynności składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):

 3. a) Zamówienie na Towary może zostać złożone tylko przez Klienta, który zaakceptuje Regulamin
  b) Klient dodaje wybrany Towar lub Towary przez wybór polecenia: „Do koszyka”.
  c) Klient wybiera sposób Dostawy oraz formę zapłaty Ceny oraz pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
  d) Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
  e) do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem: „Składam zamówienie” uzupełnionej o komunikat: „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy,  w tym także możliwość dodawania lub usuwania Towarów;
  f) Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem e-Sklepu;
  g) Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Tym samym potwierdzone zostaje otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcie Zamówienia do systemu e-Sklepu);
  h) Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej: „Przyjęcie zamówienia do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, co jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej  (zob. § 9 ust. 3 lit. h).
  i) W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną (e-mail).
  j) Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
  m) Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie określonym powyżej (zob. § 9 ust. 3 lit. j). W w sytuacji wyboru rodzaju płatności, o którym mowa poniżej w § 11 ust. 1 lit. a. niniejszego Regulaminu wykonanie Umowy Sprzedaży zostaje objęte warunkiem zawieszającym dokonanie płatności, a dotyczącym terminu jej dokonania (zob. §11 ust. 3 Regulaminu). 
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem Internetu.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz poprzez udostępnienie faktury w Koncie Klienta w zakładce „Historia zamówień”. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji. W przypadku Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych faktura również dostępna jest w Koncie Klienta w zakładce „Historia zamówień”.
 6. Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie do momentu nadania Zamówieniu statusu: „W realizacji”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Twoje zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta (telefonicznie bądź poprzez e-mail). Uprawnienie Konsumenta do anulowania Zamówienia lub wprowadzenia w nim zmian w nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w §13 Regulaminu. Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania  bądź zmiany Zamówienia.
 7. Zmiana Zamówienia w sposób opisany w ust. 5 powyżej nie jest możliwa, jeżeli Klient wybrał płatność kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a zmiana spowodowałaby zwiększenie wartości zamówienia. Nie narusza to praw Konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §13 Regulaminu oraz praw Klienta do złożenia kolejnego Zamówienia.
 • 10. Ceny i promocje
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie e-Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 2. Ceny w e-Sklepie:
  a) zawierają wszelkie należne podatki, ale nie zawierają kosztów Dostawy (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie;
  b) określone są w złotych polskich;
  c) nie zawierają informacji o kosztach Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
  d) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
 3. W przypadku Dostawy Towaru do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionego Towaru ulegnie zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie do wysokości należnych opłat są dostępne pod następującym adresem strony internetowej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310
 4. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, powyżej której to wartości Dostawa jest darmowa lub jej koszt jest okresowo obniżony, nie dotyczy to sytuacji gdy adres Dostawy znajduje się poza granicami  Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Całkowita kwota do zapłaty (obejmująca Cenę oraz w zależności od warunków Promocji także koszty Dostawy) przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu rabatowego. Sprzedawca zasady przyznawania i wykorzystania Kodów rabatowych każdorazowo określał będzie w odrębnym komunikacie dotyczącym konkretnej Promocji.
 6. Promocje obowiązujące w e-Sklepie nie podlegają łączeniu się, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą też obejmować ograniczoną liczbę Towarów.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
 • 11. Płatności
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie e-Sklepulub przelewu bankowym na konto e-Sklepu: rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail, w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia zostaje ono anulowane (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta lub po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 2. Akceptowalne sposoby płatności opisane są na stronie e-Sklepie w zakładce: tu podac link po utworzeniu
 3. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 1 przy opłaceniu jednego  Zamówienia.
 4. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem bankowym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta poprosi pisemnie Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności, zgodnie z ust. 6. poniżej.
 5. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych form obrotu środkami płatniczymi niż użyte w początkowej transakcji, o ile to nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.
 • 12. Dostawa
 1. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane na terytorium Polski, a wysyłka zagraniczna odbywa się na podstawie wcześniejszej korespondencji mailowej.
 2. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.
 3. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, według wyboru Klienta, za pośrednictwem Dostawcy.
 4. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
 5. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta Zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony do Działu Obsługi Klienta (telefonicznie lub mailowo) do momentu uzyskania przez Zamówienie statusu: „W realizacji”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w panelu: „Historia i szczegóły moich zamówień”, dostępnego z poziomu Konta Klienta.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 7. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 8. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności pracownika Dostawcy stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania – sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w siedzibie Sprzedawcy w godzinach pracy, podanych na stronie e-Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 10. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę/rachunek obejmujące dostarczane Towary.
 11. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas Dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez Dostawcę. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary Dostawcy.
 12. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

.

 • 13. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodny z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta) lub pod linkiem: Wzór FormularzaOdstąpienia od Umowy. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: kontakt@yellowpower.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Karolina Błażejczyk – Yellow Power z siedzibą przy ul. Zapiecek 7c, 05-077 Warszawa, z dopiskiem: Odstąpienie od Umowy Sprzedaży. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno – od otrzymania ostatniej rzeczy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Towary powinny być zapakowane i zabezpieczone w taki sposób, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 9. Zwracane Towaryależy odesłać na adres: Karolina Błażejczyk – Yellow Power, z siedzibą przy ul. Zapiecek 7c, 05-077 Warszawa.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w następujących przypadkach:
  a) gdy Towar ma postać pliku audialnego bądź wizualnego oraz gdy jest zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania (gdy opakowanie takiego Towaru zostało otwarte po dostarczeniu);
  b) dostarczania prasy;
  c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  d) dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 14.Reklamacje
 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem w terminach i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Towaru Klient powinien przesłać lub dostarczyć na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Towaru oferowanego przez Sprzedawcę.
 4. E-Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
 7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 8. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 • 15. Treści Cyfrowe i Umowa o ich dostarczenie
 1. Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści Cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie danej Treści Cyfrowej oraz w e-Sklepie w zakładce: „eBooki i Audiobooki – zasadnicze informacje”.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia od ich pobierania lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych Klient podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy, czyli po 14 dniach. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Klienta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.
 4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Treści Cyfrowych, w szczególności w sytuacji, gdy pobrana Treść Cyfrowa ma wady techniczne uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu do tego przystosowanym lub gdy zawartość pliku z Treścią Cyfrową jest niezgodna z opisem.
 5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Treści Cyfrowych Klient może domagać się prawidłowego dostarczenia Treści Cyfrowych lub stosownego linku do ich pobrania, a w przypadku braku możliwości dostarczenia poprawnej Treści Cyfrowej zwrotu kwoty równej Cenie Treści Cyfrowych najpóźniej w terminie 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

IV – Postanowienia końcowe

 • 16. Odpowiedzialność
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych przez nich strat.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Niemniej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone tą drogą, jak również ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z e-Sklepu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta Hasła lub wejście w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata Hasła przez Klienta lub wejście w jego posiadanie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z e-Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 • 17. Naruszenia praw
 1. W przypadku gdy Klient lub inna osoba albo podmiot uzna, że treści publikowane na stronach e-Sklepu naruszają ich prawa, dobra osobiste, moralność, dobre obyczaje, przekonania, zasady uczciwej konkurencji czy tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, mogą powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu zobowiązuje się niezwłocznie rozpoznać sytuację, a w przypadku słuszności roszczeń podjąć działania, których celem jest usunięcie ze stron e-Sklepu treści będących przyczyną naruszenia.
 • 18. Zmiana Regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2023 roku i jest dostępny na stronie internetowej e-Sklepu.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron e-Sklepu.
 3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej e-Sklepu stosownej informacji, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja ta umieszczona będzie na stronie głównej e-Sklepu przez okres co najmniej 21 dni, zaś Klienci na rzecz których w szczególności są świadczone usługi drogą elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianach w Regulaminie.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, co określono powyżej, nastąpi nie później niż na 14 Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §7 ust .3  niniejszego Regulaminu.
 5. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 • 19. Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 4. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl